Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi pořadatelem konference Kousek Marketingu (dál jen jako „konference“) a účastníky, kteří si na tuto konferenci zakoupili platnou vstupenku.

Pořadatelem konference je společnost Parliamo, s.r.o., Parliamo, s.r.o.

IČ: 29036861, DIČ: CZ29036861, se sídlem Salvátorská 931/85, PSČ 110 00, Praha

(dále jen jako “Pořadatel”). Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách https://parliamo.cz/kontakt/

Pořadatel nabízí na webových stránkách https://kousekmarketingu.cz/ zakoupení vstupenky na konferenci Kousek Marketingu, který opravňuje oprávněného držitele vstupenky k účasti na konferenci Kousek Marketingu (dále jen jako „vstupenka“).

UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva dle těchto podmínek mezi Pořadatelem a účastníkem konference je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky a potvrzení přijetí platby za vstupenku Pořadatelem.
 2. Platné datum konání konference, místo konání konference, plný výčet plnění poskytovaných Pořadatelem, k jejichž využití vstupenka na konferenci jejího držitele opravňuje, a konečná cena vstupenky, jsou uvedeny na webových stránkách https://kousekmarketingu.cz/ a jsou platné k okamžiku koupě vstupenky.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena vstupenky je uvedena v měně CZK. Pořadatel neúčtuje žádné poplatky, či náklady na dodání vstupenky.
 2. Vstupenku je možné zaplatit prostřednictvím platebního systému ThePay nebo po vzájemné domluvě na fakturu, vždy však před termínem konání konference.
 3. Platnost vstupenky a této smlouvy je podmíněna úplným zaplacením ceny vstupenky. Vstupenku nelze vrátit (vyjma zákonného práva na odstoupení od smlouvy u spotřebitelských smluv, viz níže).

PODMÍNKY UPLATNĚNÍ VSTUPENKY

 1. Vstupenka je přenosná, pouze však do jejího prvního uplatnění u Pořadatele při prvním vstupu na konferenci.
 2. Jedna vstupenka platí vždy pouze pro jednu osobu.
 3. V případě zrušení konference ze strany Pořadatele bez stanovení náhradního termínu konání konference vrátí Pořadatel držiteli vstupenky 100% uhrazené ceny.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo konání konference, datum konání a programu konference z technických důvodů. V případě podstatné změny programu konference co do jejího celkového rozsahu, je držitel vstupenky, který je spotřebitelem, oprávněn uplatnit u Pořadatele vadu plnění ze vstupenky.
 5. Pří neuplatnění, nebo úplném, či částečné nevyužití vstupenky jejím držitelem z důvodů ležících nikoliv na straně Pořadatele, nevzniká držiteli vstupenky právo na vrácení ceny vstupenky, nebo její části, nebo nárok na jiné plnění ze strany Pořadatele.

REKLAMAČNÍ ŘÁD A INFORMACE O ZÁRUCE

 1. S ohledem na charakter služby poskytované dle této smlouvy neposkytuje Pořadatel na plnění dle této smlouvy záruku. Držiteli však svědčí práva z vadného plnění v rozsahu dle občanského zákoníku a práva z případného vadného plnění se jinak řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Případná práva z vadného plnění dle této smlouvy je nutno uplatnit písemně na Pořadatele. Uplatnění práv z vadného plnění musí obsahovat celé jméno (nebo obchodní firmu), adresu, IČO (je-li přiděleno), e-mail, číslo vstupenky a případné další kontaktní údaje držitele vstupenky a popis, v čem má spočívat vadnost plnění. Reklamační formulář není předepsán.
 3. Držitel vstupenky, který uplatnil práva z vadného plnění bude Pořadatelem ohledně vyřizování uplatněného nároku z vadného plnění kontaktován na emailovou adresu (a nemá-li ji, pak na adresu bydliště, či sídla, kterou udal při uplatnění vady), a to bez zbytečného odkladu. Je-li držitel vstupenky spotřebitelem, musí být uplatnění nároků z vadného plnění vyřešeno do 30 dnů. V ostatních případech v přiměřené lhůtě.
 4. Všechna práva a povinnosti z této smlouvy mezi Pořadatelem a držitelem vstupenky osobami se řídí právním řádem České republiky a jakékoli případné spory budou rozhodovány výlučně soudy České republiky.

INFORMACE O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRO SPOTŘEBITELE

Je-li držitel vstupenky spotřebitelem, má právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne koupě vstupenky, a to prostřednictvím odstoupení zaslaného na e-mail sipkova@parliamo.cz výhradně z e-mailové adresy, kterou uvedl při koupi vstupenky (to slouží jako jedna z verifikací identity držitele vstupenky). Spotřebitel však nemá právo od této smlouvy odstoupit, jestliže využil vstupenku k účasti na konferenci před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy (tj. například pokud vstupenka byla zakoupena týden před konáním konference a její držitel vstupenku využil ke vstupu na první den konference).

Mimosoudní řešení sporů
 1.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na: www.kousekmarketingu.cz